De tocht fan 2018


De tocht fan 2018 hat al west. De start wie op 08-06-2018 om 19:25 oere yn Heech. 2 ha de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Warkumer ierdewurk Repko Snits foar al jo sportprizen Stichting Ramon scoort tegen kanker Recreatieschap Marrekrite Voor iedereen die van de Friese natuur houdt