De tocht fan 2018


De tocht fan 2018 hat al west. De start wie op 08-06-2018 om 19:25 oere yn Heech. 2 ha de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


In hardstikkene goed doel Aldhaven 4 Foppe Recreatieschap Marrekrite Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Warkumer ierdewurk