De tocht fan 2018


De tocht fan 2018 hat al west. De start wie op 08-06-2018 om 19:25 oere yn Heech. 2 ha de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Warkumer ierdewurk In hardstikkene goed doel Repko Snits foar al jo sportprizen Recreatieschap Marrekrite Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Aldhaven 4 Foppe