De tocht fan 2018


De tocht fan 2018 hat al west. De start wie op 08-06-2018 om 19:25 oere yn Heech. 2 ha de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


In hardstikkene goed doel Warkumer ierdewurk Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Stichting Ramon scoort tegen kanker Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Recreatieschap Marrekrite